UMOWA NAJMU SPRZĘTU OGRODNICZEGO NR …………

 

Zawarta w dniu …………… r. pomiędzy firmą ZACZAROWANY OGRÓD Tomasz Strzałkowski, 32-060 Liszki, Cholerzyn 432, NIP 7952198562, zwanym dalej Wynajmującym,

a

……………………………………………………………. zam. w ………………………… kod …….…………… przy ul. ……………………………….., PESEL ………..……… legitymujący się dowodem osobistym seria …………… nr ….……………………..…………

Nazwa firmy …………………………………………… NIP…………………..……………… zwanym w dalej Najemcą.

§ 1

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy sprzętu:

……………………………………………………………………….……………………………..

wyszczególnionego w niniejszej umowie, zwanym dalej przedmiotem najmu w okresie od …………………………… 2016 r. do …………………………… 2016 r. (włącznie).

 1. Wartość przedmiotu najmu strony uzgadniają na kwotę ……………………… zł (słownie ………………………………………………) brutto.

 2. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w dniu ………………………..…, nie później niż do godziny ………………… w stanie nie pogorszonym.

 3. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.

 4. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję w wysokości ………………… zł (słownie ………………………………………) brutto.

§ 2

 1. Wynajem przedmiotu najmu wyszczególnionego w niniejszej umowie nastąpi za odpłatnością w wysokości: ………………… zł (słownie ……….………..………………………………) brutto.

 2. Płatność za najem regulowana jest z góry za cały okres najmu. Najemca reguluje należność z tego tytułu Wynajmującemu w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 3

 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego przedmiotu najmu w stanie nieuszkodzonym własnym transportem w nieprzekraczalnym terminie opisanym w § 1 pkt. i w godzinach otwarcia firmy Wynajmującego.

 2. Aktualne godziny otwarcia biura Wynajmującego są podane na stronie internetowej www.zaczarowanyogrod.info

                                                                                                    § 4

 1. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i z warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, kradzieżą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać osobom trzecim do używania lub w podnajem.

 2. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

 3. Najemca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 4. Najemca odpowiada materialnie za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu w okresie wynajmu, bez względu na jej okoliczności np. kradzieży lub innego działania osób trzecich.

 5. O każdej awarii wynajmowanego przedmiotu najmu i jego charakterze Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

 6. Naprawy uszkodzeń wynajętego przedmiotu najmu powstałych w czasie wynajmu z winy użytkownika obciążą Najemcę i wykonywane będą na jego koszt w autoryzowanym serwisie. W takim wypadku Najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy przedmiotu najmu bezpośrednio po otrzymaniu rachunku.

 7. Najemca ponosi wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z przedmiotem najmu, a w szczególności nośników energii, paliw, środków chemicznych i innych niezbędnych do ich uruchomienia.

 8. Najemca nie może dokonywać żadnych samodzielnych napraw wynajętego sprzętu.

 9. Najemca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt sprzęt do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni.

 10. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.

 11. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego.

 12. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

 13. Jeżeli Najemca zwróci wynajęty przedmiot w stanie pogorszonym, to jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu poza kwotą określoną w § 2 pkt 1, opłaty dodatkowej wynikającej z kosztów doprowadzenia przedmiotu do stanu umożliwiającą prawidłową pracę.

§ 5

 1. W razie nie dokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności Najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu najmu wg wartości ustalonej w umowie §1 pkt 2.

 2. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

§ 6

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy i osób trzecich:

 • wynikłe w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu przez Najemcę,

 • spowodowane niezgodnym z obsługą korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź konserwacją przedmiotu najmu przez Najemcę,

 • będących następstwem posługiwania się przez Najemcę niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z przedmiotu najmu.

§ 7

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

 1. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących w tym dwa egzemplarze dla Wynajmującego.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

……………………………… ………………………………

Czytelny podpis i data Podpis i data

UWAGA!

SPRZĘT NIE JEST UBEZPIECZONY OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY

Pokwitowanie wypożyczenia sprzętu

Pokwitowanie wypożyczenia sprzętu w dniu ……….………..…… r.

……….………………………………………………..………….…..……………………………

Ja …………………………………………..…… kwituje odbiór wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z umową i zobowiązuje się do zwrotu wynajętego sprzętu w stanie nieuszkodzonym w terminie opisanym w § 1 pkt 3. Oświadczam również, że zostałem przeszkolony w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu.

NAJEMCA

………………………………

Czytelny podpis i data

ROZLICZENIE KOŃCOWE:

Czas trwania najmu:

od godziny ………… dnia …………………… r. do godziny ………… dnia ……………………… r.

Pokwitowanie zwrotu sprzętu

Cholerzyn, dnia …………………………………………

Uwagi dotyczące zwrotu wynajętego sprzętu:

……………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….…………………………

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

……………………………… ………………………………

Czytelny podpis i data Podpis i data