UMOWA NAJMU SPRZĘTU OGRODNICZEGO NR ………/………/………

Zawarta w dniu ………/………/……… r. pomiędzy firmą ZACZAROWANY OGRÓD Tomasz Strzałkowski,
32-060 Liszki, Cholerzyn 432,  NIP 7952198562, zwanym dalej Wynajmującym,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… zam. w ……………………………………………………….  przy ul. …………………………………..………………… numer…….……

PESEL ………..………………..………… legitymujący się dowodem osobistym seria ……..  nr ….…………………….. Nr telefonu:…………………..…………….…………    zwanym w dalej Najemcą.

 • 1
 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy sprzętu:

…………………………………………….………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………..

wyszczególnionego w niniejszej umowie, zwanym dalej przedmiotem najmu w okresie od godziny………….…dnia ………/………/……… r. do godziny……..……dnia ………/………/……… r. (włącznie).

 1. Wartość przedmiotu najmu strony uzgadniają na kwotę …………………… zł (słownie:  …………………………………………………………….. złotych) brutto.
 2. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot w stanie nie pogorszonym.
 3. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
 4. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję w wysokości ………………… zł (słownie: …………………………………………. złotych) brutto.
 • 2
 1. Wynajem przedmiotu najmu wyszczególnionego w niniejszej umowie nastąpi za odpłatnością w wysokości: ………………………… zł (słownie ……….………..………………………………………) brutto.
 2. Płatność za najem regulowana jest z góry za cały okres najmu. Najemca reguluje należność z tego tytułu Wynajmującemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
 • 3
 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego przedmiotu najmu w stanie nieuszkodzonym własnym transportem w nieprzekraczalnym terminie opisanym w § 1 pkt. 1 w godzinach otwarcia firmy Wynajmującego.
 • 4
 1. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i z warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, kradzieżą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać osobom trzecim do używania lub w podnajem.
 2. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 3. Najemca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 4. Najemca odpowiada materialnie za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu w okresie wynajmu, bez względu na jej okoliczności np. kradzieży lub innego działania osób trzecich.
 5. O każdej awarii wynajmowanego przedmiotu najmu i jego charakterze Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 6. Naprawy uszkodzeń wynajętego przedmiotu najmu powstałych w czasie wynajmu z winy użytkownika obciążą Najemcę i wykonywane będą na jego koszt w autoryzowanym serwisie. W takim wypadku Najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy przedmiotu najmu bezpośrednio po otrzymaniu rachunku.
 7. Najemca ponosi wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z przedmiotem najmu, a w szczególności nośników energii, paliw, środków chemicznych i innych niezbędnych do ich uruchomienia.
 8. Najemca nie może dokonywać żadnych samodzielnych napraw wynajętego sprzętu.
 9. Najemca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt sprzęt do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni.
 10. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.
 11. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego.
 12. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
 13. Jeżeli Najemca zwróci wynajęty przedmiot w stanie pogorszonym, to jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu poza kwotą określoną w § 2 pkt 1, opłaty dodatkowej wynikającej z kosztów doprowadzenia przedmiotu do stanu umożliwiającą prawidłową pracę.
 • 5
 1. W razie nie dokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności Najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu najmu wg wartości ustalonej w umowie §1 pkt 2.
 2. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 • 6
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy i osób trzecich:
 • wynikłe w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu przez Najemcę,
 • spowodowane niezgodnym z obsługą korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź konserwacją przedmiotu najmu przez Najemcę
 • będących następstwem posługiwania się przez Najemcę niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z przedmiotu najmu.
 • 7
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 • 8
 1. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących w tym dwa egzemplarze dla Wynajmującego.

NAJEMCA                                                                                                   WYNAJMUJĄCY

………………………………                                                                                ………………………………

 Podpis                                                                                                                                                                      Podpis

 

UWAGA!!!     SPRZĘT NIE JEST UBEZPIECZONY OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY